เรื่องควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน

โรงงานให้เช่า

เรื่องควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน

โรงงานให้เช่า กับความสำคัญ และจำเป็นในการทำสัญญาเช่า

การเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้าเพื่อประกอบธุรกิจเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ  ธุรกิจต่าง ๆ มักนิยมใช้โรงงานให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่ามากกว่าการเป็นเจ้าของด้วยตัวเอง เนื่องจากทำให้มีความยืดหยุ่นในการขยายขนาดของธุรกิจ ซึ่งการทำสัญญาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเช่าโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้า สัญญาเช่าจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของโรงงานให้เช่า แต่ยังช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เช่าด้วย เพราะการมีสัญญาเช่าที่ชัดเจน และรัดกุม จะเปรียบเสมือนหลักประกันความมั่นคง สัญญาช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมั่นใจในข้อตกลง ระยะเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ผู้เช่าจะมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกบอกเลิกสัญญาหากกระทำตามเงื่อนไข สัญญาจะช่วยสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ให้เช่า และผู้เช่า เพราะในสัญญาจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าอย่างชัดเจน เช่น ค่าเช่า เงินมัดจำ ระยะเวลาเช่า สภาพพื้นที่ การซ่อมแซม ค่าใช้จ่าย สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา และอื่น ๆ 

นอกจากนี้ สัญญาเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้าที่ชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยง และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผู้ให้เช่าขึ้นค่าเช่าโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า การชดใช้ค่าเสียหายหากโรงงานเสียหายขากภัยพิบัติ หรือการโจรกรรม เป็นต้น สัญญาเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้ายังเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่สำคัญในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ในการเช่าโรงงาน คลังสินค้า หรือโกดัง สัญญาเช่าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นที่ผู้เช่าจะต้องศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณ 

5 เรื่องควรรู้ก่อนลงมือทำสัญญาเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้า

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาโรงงานให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่าที่กำลังตัดสินใจปล่อยเช่า คุณควรรู้เรื่องเหล่านี้ ก่อนตกลงทำสัญญาเช่าด้วยกัน 

1.ตรวจสอบสภาพของโรงงานให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่าก่อนเซ็นสัญญา

ผู้เช่าสามารถที่จะขอตรวจสอบสภาพของโรงงานให้เช่า หรือโกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า ก่อนลงมือทำสัญญา เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต โดยการตรวจสอบนั้น ผู้เช่าสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง จ้างวิศวกรมาตรวจสอบ หรือขอเอกสารการตรวจสอบจากผู้ให้เช่า อย่าลงมือเซ็นสัญญาเช่า หากยังไม่ตรวจสอบสภาพโรงงานเด็ดขาด ทั้งนี้หากพบปัญหา เช่น โครงสร้างมีรอยร้าว ระบบไฟฟ้าชำรุด ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ดีพอ ให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน แจ้งผู้ให้เช่าให้ซ่อมแซมก่อนเซ็นสัญญา และระบุปัญหาในสัญญาเช่า

2.รู้สิทธิของผู้เช่า-ผู้ให้เช่า

การรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างนั้นจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่ตนเองควรได้รับ และป้องกันไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิที่ตัวเองมี โดยในการตกลงเช่าโรงงานให้เช่า หรือโกดังให้เช่านั้น ผู้เช่ามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้ 

  • ผู้เช่ามีสิทธิ์ใช้โรงงาน หรือโกดังสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกัน 
  • ผู้เช่ามีสิทธิ์ซ่อมแซมโรงงาน หรือโกดังสินค้าส่วนที่ชำรุด 
  • ผู้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าโรงงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 
  • ผู้เช่ามีสิทธิ์ได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
  • ผู้เช่ามีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากอันตราย 
  • ผู้เช่ามีสิทธิ์ต่อสัญญาเช่าโรงงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 
  • ผู้เช่ามีสิทธิ์ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า และผู้เช่ามีสิทธิ์ฟ้องร้องผู้ให้เช่า

ส่วนผู้ให้เช่าโรงงานให้เช่านั้นก็มีสิทธิตามกฎหมาย คือผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าจากผู้เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และมีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์เข้าตรวจสอบโรงงานให้เช่าของตน มีสิทธิ์ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ได้รับแจ้งจากผู้เช่า และผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ฟ้องร้องผู้เช่า

3.ตกลงเรื่องทำประกันก่อนทำสัญญาเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้า

การทำประกัน ไม่ได้อยู่ในสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้เช่า และผู้เช่าตกลงกันอย่างไร ผู้ให้เช่า และผู้เช่าตกลงเรื่องประกันก่อนเซ็นสัญญาเช่า เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้ โดยควรตกลงกันในเรื่อง ประเภทของประกันที่จะทำ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิด ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยประกัน ผู้ให้เช่า หรือผู้เช่า

4.ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้า

ผู้ให้เช่า และผู้เช่าโรงงานควรตกลงกันเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายในส่วนใด ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการทำสัญญา ประมาณ 0.1 – 0.5% ของค่าเช่าโรงงานตลอดอายุสัญญา ค่าอากรแสตมป์: 0.1% ของค่าเช่าตลอดอายุสัญญา ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง: 1% ของวงเงินจำนอง และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งควรตรวจสอบกับผู้ให้เช่า และกรมที่ดิน เพื่อทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอน

5.สิ่งที่สัญญาเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้า ไม่สามารถทำได้

สัญญาเช่าโรงงาน หรือเช่าโกดังเป็นเอกสารที่สำคัญ มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่สัญญาเช่าไม่สามารถทำได้ทุกอย่าง มีบางสิ่งที่สัญญาเช่าทำไม่ได้ ได้แก่ สัญญาเช่าไม่สามารถระบุสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย  เช่น กำหนดค่าเช่าที่สูงเกินจริง ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น เช่น ห้ามผู้เช่าเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลาง ห้ามผู้เช่าบอกเลิกสัญญา หรือกำหนดสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำหนดให้ผู้เช่ารับผิดชอบค่าซ่อมแซมโรงงานทั้งหมด แม้ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เช่า นอกจากนี้สัญญาเช่าที่ไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนครบถ้วน หรือมีข้อความที่ขัดแย้งกันถือเป็นโมฆะ ดังนั้นให้ตรวจสอบสัญญาเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้าของคุณให้ดี ก่อนว่ามีเนื้อความเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกันทั้งสองฝ่าย

หากคุณกำลังมองหาโรงงานให้เช่า คลังสินค้า หรือโกดังให้เช่า (Factory For Rent) พร้อมภาพลักษณ์การออกแบบรูปทรงอาคารโกดัง คลังสินค้าที่หรูหรา ทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคครบครันในการดูแลธุรกิจของคุณ ให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกโกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า รังสิต โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท ที่เน้นพื้นที่ทำงาน และยังอยู่ในพื้นที่ไกลจากแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน เพื่อรองรับนักธุรกิจขนาดย่อม (SME) ที่กำลังพัฒนา มีความยืดหยุ่นกับทุกประเภทธุรกิจ รองรับการขยายกิจการไปยังอาคารข้างเคียงได้ในอนาคต เราให้บริการคลังสินค้าให้เช่าแบบ Built to suit warehouse โดยเน้นที่การพัฒนาคลังสินค้า หรือโกดังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของผู้เช่า มีการตกลงทำสัญญากับผู้เช่าก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงงาน เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานในทำเลที่ดี สะดวกสบาย ใกล้กับถนนสายหลัก และสายการขนส่งสำคัญ ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค้นหาคลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า ปทุมธานี (Factory For Rent Thailand)
ที่โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท บริการให้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง คลังสินค้าคุณภาพสูง
โดยเน้นที่การสร้างตามความต้องการของผู้เช่า (Built to Suit Factory)
โทร. 02-516-1134, 02-902-0407-09
อีเมล: marketing@rpe.co.th

 

Join the conversation